Kế hoạch chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong nhà trường giai đoạn 2019-2025